Taryfy za dostarczaną wodę i odbiór ścieków

TARYFY W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBASZ

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz

informuje, że

na podstawie decyzji nr BD.RZT.70.61.2021 z dnia 23.07.2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Lubasz w okresie

od dnia 17 sierpnia 2023 r. do 16 sierpnia 2024 r.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto

1

W1

Cena za dostarczaną wodę

zł/m³

4,99

2

W1

Stawka opłaty abonamentowej

zł/m-c

3,52

 

 

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto

1

K1

Cena za odprowadzone ścieki

zł/m³

17,09