Postępowanie na sprzedaż wozu asenizacyjnego

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż wozu asenizacyjnego z numerem rejestracyjnym PCT T603.

 1. Cena wywoławcza 3.000 zł (brutto)

– rok produkcji 1989

– pojemność zbiornika 4.000 l

 1. Termin składania ofert: 30 listopada 2018r. do godz. 15:00
 2. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
 3. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
  – codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.
 4. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 30 sierpnia 2018 r., do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup wozu asenizacyjnego”
 5. Pisemna oferta powinna zawierać:
  – imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
  – adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
  – oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
  – oferowaną cenę za przedmiot przetargu
 6. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.
 7. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
– Maciej Janicki tel. 785 199 029

 

       Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk