Plan płukania sieci wodociągowych na terenie Gminy Lubasz w 2019r.

Płukanie i czyszczenie przewodów wodociągowych w 2019 r. w Gminie Lubasz

Płukanie i czyszczenie sieci wodociągowych należy do podstawowych czynności eksploatacyjnych. Działania te mogą mieć charakter planowy i doraźny. Oprócz wymuszenia ukierunkowanego przepływu wody stanowią podstawową metodę przeciwdziałania wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.

Celem GZK Sp. z o.o. w Lubaszu będzie dobranie właściwej metody która będzie technicznie i ekonomicznie uzasadniona. W procesie utrzymania gminnej sieci wodociągowej stosowane będą znane nam metody oraz poszukiwane będą inne rozwiązania optymalizujące cały proces oraz ograniczające straty wody.

Zgodnie z przyjętą w literaturze przedmiotu nomenklaturą procesy płukania i czyszczenia przewodów wodociągowych można podzielić na mechaniczne, hydrauliczne, hydrodynamiczne i chemiczne.

METODY MECHANICZNE

Dla poprawy warunków hydraulicznych przesyłu wody najczęściej stosowane było mechaniczne czyszczenie rur. Działanie to ma na celu usunięcie osadów o zwartej konsystencji, przytwierdzonych do powierzchni rur, których usunięcie jest trudne bądź niemożliwe metodami hydraulicznymi.

METODY HYDRAULICZNE

Metody te stanowią drugą grupę płukania sieci i czyszczenia przewodów. Wykorzystywane są one do usuwania osadów miękkich. W zależności od rodzaju stosowanego środka płuczącego, można je podzielić na wykorzystujące jedynie wodę z powietrzem lub materiałem ściernym. Do metod tych można zaliczyć:

– płukanie wodą wodociągową,

– metody upustowe za pomocą otwarcia jednego,

– metody z samoczynnym upustem wody,

– płukanie wodą wodociągową z powietrzem (metoda hydropneumatyczna),

– płukanie wodą wodociągową i powietrzem z użyciem materiału ściernego.

METODA HYDRODYNAMICZNA

Metoda ta jest jedną z odmian metod hydraulicznych. Metoda ta polega na usuwania osadów zalegających w przewodach wodociągowych przy pomocy strumienia wody skierowanego na powierzchnię rurociągu pod ciśnieniem 8 – 80 MPa. Dobór głowicy i ciśnienia wody zależy od rodzaju, ilości i stanu osadów zalegających w sieci. Nie bez znaczenia jest tu stan rur wodociągu.

METODY CHEMICZNE

W metodach tych wykorzystuje się substancje rozpuszczające osady zalegające w wewnętrznych ściankach przewodów wodociągowych. Stosowane związki powinny charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami oddziaływania na osady znajdujące się w przewodach. Przy stosowaniu tej metody wymagana jest szczelność przewodów. Ze względu na różnorodność osadów przed przystąpieniem do czyszczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek osadów celem dobrania odpowiednio skutecznego środka chemicznego.

PODSUMOWANIE

Każda z opisanych metod czyszczenia i płukania przewodów sieci wodociągowych ma wady i zalety. Nie ma jednak metody uniwersalnej, która mogłaby być stosowana niezależnie od stanu przewodów. Niezależnie od powyższego najbezpieczniejsze metody to metody hydrauliczne, obejmujące wymuszenie ukierunkowanego przepływu, zastosowanie mobilnych stacji płuczących. Metody chemiczne są kosztochłonne i mogą potencjalnie stanowić zagrożenie związane z możliwością przedostawania się środków czyszczących do wód gruntowych i sieci wodociągowej.

Zarządzenie 1.2019 – czyszczenie sieci

Płukanie i czyszczenie przewodów wodociągowych w Gminie Lubasz