Taryfy

Taryfy, decyzje

Taryfy za dostarczaną wodę i odbiór ścieków

TARYFY W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBASZ

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz

informuje, że

na podstawie decyzji nr BD.RZT.70.61.2021 z dnia 23.07.2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Lubasz w okresie

od dnia 17 sierpnia 2023 r. do 16 sierpnia 2024 r.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto

1

W1

Cena za dostarczaną wodę

zł/m³

4,99

2

W1

Stawka opłaty abonamentowej

zł/m-c

3,52

 

 

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto

1

K1

Cena za odprowadzone ścieki

zł/m³

17,09

 

Taryfy za wodę – od 2018.07.04

INFORMACJA O NOWYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBASZ OD DNIA 4 LIPCA 2018 R.

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu działając na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy nr BD.RET.070.97.2018.AB z dnia 29.05.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody oraz do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Lubasz ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubasz w okresie od 4.07.2018 r. do 30.06.2021 r.

Przyjęta wysokość cen za dostarczanie wody

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka w zł netto (1-12 miesięcy) Cena/stawka w zł netto (13-24 miesięcy) Cena/stawka w zł netto (25-36 miesięcy) Cena z VAT(8%)
1 I Grupa Cena za dostarczaną wody zł/m3 4,21 4,29 4,53 4,55/4,63/4,89

Przyjęta wysokość cen za odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka w zł netto (1-12 miesięcy) Cena/stawka w zł netto (13-24 miesięcy) Cena/stawka w zł netto (25-36 miesięcy) Cena z VAT (8%)
1 I Grupa Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 12,99 14,95 15,59 14,03/16,15/16,84

Decyzja o zatwierdzeniu taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk