Nabory na stanowisko

Nabór na stanowisko pracy konserwatora stacji uzdatniania wody

Ogłoszenie Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego

Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz o naborze

na wolne stanowisko pracy: konserwator stacji uzdatniania wody

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY NA STANOWISKO KONSERWATORA STACJI UZDATNIANIA WODY

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

– oświadczenie o niekaralności

– wykształcenie na poziomie co najmniej zawodowym.

– ważne prawo jazdy kat. B + samochód.

– umiejętność obsługi komputera.

– gotowość do pracy w systemie zmianowym.

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU

– Sprawowanie codziennej kontroli procesu technologicznego stacji uzdatniania wody.

– Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń stacji.

– Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektu i bezpieczne jej przechowywanie.

– Utrzymanie należytego porządku w budynkach, terenie przy stacji uzdatniania wody, w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy, pielęgnacja nasadzeń.

– Dbałość o estetykę i stan sanitarny armatury poprzez jej bieżące oczyszczanie i okresowe malowanie.

– Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzania remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych.

– Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji i systemów wodociągowych.

-Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i przyłączy.

– Dokonywanie okresowych przeglądów sieci wodociągowej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek.

– przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń o wystąpieniach awarii i uczestnictwo w ich usuwaniu.

– Inne prace zlecone przez Prezesa Zarządu Spółki.

Naszym pracownikom oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

– atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatnie do wiedzy i umiejętności.

– premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.

– kursy zawodowe i szkolenia.

– możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

– pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae.
 4. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje /świadectwo szkolne, dyplom itp./
 5. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora.
 8. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych (pomp, central wentylacyjnych, narzędzi elektrycznych).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz w zamkniętej kopercie z napisem 

“NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA STACJI UZDATNIANIA WODY”

w terminie do 15.09.2023 r. do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązany zostanie stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na czas 6 miesięcy z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.

 

/-/ Krzysztof Tomczyk

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego

Sp. z o.o.  w Lubaszu

 

Nabór na stanowisko pracy konserwatora stacji uzdatniania wody – zakończony

Ogłoszenie Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego

Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz o naborze

na wolne stanowisko pracy: konserwator stacji uzdatniania wody

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY NA STANOWISKO KONSERWATORA STACJI UZDATNIANIA WODY

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

– oświadczenie o niekaralności

– wykształcenie na poziomie co najmniej zawodowym.

– ważne prawo jazdy kat. B + samochód.

– umiejętność obsługi komputera.

– gotowość do pracy w systemie zmianowym.

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU

– Sprawowanie codziennej kontroli procesu technologicznego stacji uzdatniania wody.

– Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń stacji.

– Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektu i bezpieczne jej przechowywanie.

– Utrzymanie należytego porządku w budynkach, terenie przy stacji uzdatniania wody, w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy, pielęgnacja nasadzeń.

– Dbałość o estetykę i stan sanitarny armatury poprzez jej bieżące oczyszczanie i okresowe malowanie.

– Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzania remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych.

– Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji i systemów wodociągowych.

-Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i przyłączy.

– Dokonywanie okresowych przeglądów sieci wodociągowej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek.

– przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń o wystąpieniach awarii i uczestnictwo w ich usuwaniu.

– Inne prace zlecone przez Prezesa Zarządu Spółki.

Naszym pracownikom oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

– atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatnie do wiedzy i umiejętności.

– premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.

– kursy zawodowe i szkolenia.

– możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

– pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae.
 4. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje /świadectwo szkolne, dyplom itp./
 5. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora.
 8. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych (pomp, central wentylacyjnych, narzędzi elektrycznych).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz w zamkniętej kopercie z napisem ” NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA STACJI UZDATNIANIA WODY” w terminie do 31.08.2023 r. do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązany zostanie stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na czas 6 miesięcy z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.

 

/-/ Krzysztof Tomczyk

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego

Sp. z o.o.  w Lubaszu

 

Nabór na stanowisko pracy konserwatora stacji uzdatniania wody – zakończone

Ogłoszenie Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego

Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz o naborze

na wolne stanowisko pracy: konserwator stacji uzdatniania wody

 

OGŁOSZENIE o naborze do pracy na stanowisko konserwatora stacji uzdatniania wody

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

– oświadczenie o niekaralności

– wykształcenie na poziomie co najmniej zawodowym.

– ważne prawo jazdy kat. B + samochód.

– umiejętność obsługi komputera.

– gotowość do pracy w systemie zmianowym.

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU

– Sprawowanie codziennej kontroli procesu technologicznego stacji uzdatniania wody.

– Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń stacji.

– Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektu i bezpieczne jej przechowywanie.

– Utrzymanie należytego porządku w budynkach, terenie przy stacji uzdatniania wody, w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy, pielęgnacja nasadzeń.

– Dbałość o estetykę i stan sanitarny armatury poprzez jej bieżące oczyszczanie i okresowe malowanie.

– Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzania remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych.

– Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji i systemów wodociągowych.

-Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i przyłączy.

– Dokonywanie okresowych przeglądów sieci wodociągowej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek.

– przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń o wystąpieniach awarii i uczestnictwo w ich usuwaniu.

– Inne prace zlecone przez Prezesa Zarządu Spółki.

Naszym pracownikom oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

– atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatnie do wiedzy i umiejętności.

– premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.

– kursy zawodowe i szkolenia.

– możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

– pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae.
 4. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje /świadectwo szkolne, dyplom itp./
 5. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora.
 8. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych (pomp, central wentylacyjnych, narzędzi elektrycznych).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz w zamkniętej kopercie z napisem ” NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA STACJI UZDATNIANIA WODY” w terminie do 14.08.2023 r. do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązany zostanie stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na czas 6 miesięcy z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.

 

 

Nabór na stanowisko pracy – konserwator

Ogłoszenie Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego

Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz o naborze

na wolne stanowisko pracy: konserwator

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY NA STANOWISKO KONSERWATORA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

– oświadczenie o niekaralności

– wykształcenie na poziomie co najmniej zawodowym.

– ważne prawo jazdy kat. B + samochód.

– umiejętność obsługi komputera.

– gotowość do pracy w systemie zmianowym.

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU

– Sprawowanie codziennej kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

– Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w oczyszczalni zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, instrukcjami obsługi i „Instrukcją obsługi- technologią”.

– Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym: właściwej temperatury w pomieszczeniach technicznych.

– Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektów i urządzeń w tym „Dziennika eksploatacji oczyszczalni” i bezpieczne ich przechowywanie.

– Utrzymanie należytego porządku w budynkach, terenie przy oczyszczalni i przepompowniach ścieków w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy, pielęgnacja nasadzeń.

– Dbałość o estetykę i stan sanitarny armatury poprzez jej bieżące oczyszczanie i okresowe malowanie.

– Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzania remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych.

– Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej.

– Sprawowanie nadzoru nad zgodnością dostawy ścieków sanitarnych z uregulowanymi prawami.

-Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w oczyszczalni, przepompowniach ścieków, sieci kanalizacyjnej i przyłączy.

– Dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek.

– Organizowanie i wykonywanie prac konserwatorsko- naprawczych w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, które bez względów bezpieczeństwa nie mogą być prowadzone przez jednego pracownika.

– Bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych.

– obsługa punktu zlewnego.

– kontrola i obsługa urządzeń przepompowni ścieków.

– przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń o wystąpieniach awarii.

– Inne prace zlecone przez Prezesa Zarządu Spółki.

Naszym pracownikom oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

– atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatnie do wiedzy i umiejętności.

– premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.

– kursy zawodowe i szkolenia.

– możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

– pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae.
 4. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje /świadectwo szkolne, dyplom itp./
 5. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora.
 8. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych (pomp, central wentylacyjnych, narzędzi elektrycznych).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz w zamkniętej kopercie z napisem ” NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ ” w terminie do 28.04.2023 r. do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązany zostanie stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na czas 6 miesięcy z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.

 

Nabór na stanowisko pracy – konserwator – maj 2023

Ogłoszenie Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego

Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz o naborze

na wolne stanowisko pracy: konserwator

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY NA STANOWISKO KONSERWATORA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

– oświadczenie o niekaralności

– wykształcenie zawodowe.

– prawo jazdy kat. B + samochód.

– umiejętność obsługi komputera.

– gotowość do pracy w systemie zmianowym.

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU

– Sprawowanie codziennej kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

– Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w oczyszczalni zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, instrukcjami obsługi i „Instrukcją obsługi- technologią”.

– Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym: właściwej temperatury w pomieszczeniach technicznych.

– Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektów i urządzeń w tym „Dziennika eksploatacji oczyszczalni” i bezpieczne ich przechowywanie.

– Utrzymanie należytego porządku w budynkach, terenie przy oczyszczalni i przepompowniach ścieków w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy, pielęgnacja nasadzeń.

– Dbałość o estetykę i stan sanitarny armatury poprzez jej bieżące oczyszczanie i okresowe malowanie.

– Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzania remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych.

– Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej.

– Sprawowanie nadzoru nad zgodnością dostawy ścieków sanitarnych z uregulowanymi prawami.

-Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w oczyszczalni, przepompowniach ścieków, sieci kanalizacyjnej i przyłączy.

– Dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek.

– Organizowanie i wykonywanie prac konserwatorsko- naprawczych w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, które bez względów bezpieczeństwa nie mogą być prowadzone przez jednego pracownika.

– Bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych.

– obsługa punktu zlewnego.

– kontrola i obsługa urządzeń przepompowni ścieków.

– przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń o wystąpieniach awarii.

– Inne prace zlecone przez Prezesa Zarządu Spółki.

Naszym pracownikom oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

– atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatnie do wiedzy i umiejętności.

– premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.

– kursy zawodowe i szkolenia.

– możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

– pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae.
 4. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje /świadectwo szkolne, dyplom itp./
 5. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora.
 8. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych (pomp, central wentylacyjnych, narzędzi elektrycznych).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz w zamkniętej kopercie z napisem ” NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ ” w terminie do 12.05.2023 r. do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązany zostanie stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na czas 6 miesięcy z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.

 

Nabór: Pomocnik kierowcy samochodu ciężarowego

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu ogłasza nabór na stanowisko pracownicze:

Pomocnik kierowcy samochodu ciężarowego

ZADANIA:

 1. Obsługa samochodu specjalistycznego w zakresie obsługi urządzeń zabudowy śmieciarki,
 2. Pomoc przy pracach załadunkowo-rozładunkowych,
 3. Przestrzeganie przepisów BHP obowiązujących na stanowisku pracy.

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie min. podstawowe.
 2. Niekaralność, uczciwość
 3. Dyspozycyjność: gotowość do pracy w soboty, niedziele i święta w związku z możliwością wystąpienia awarii.
 4. Dobry stan zdrowia.
 5. Mile widziane prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 1. Świadczenia o charakterze socjalnym
 2. Możliwość rozwoju i szkoleń fachowych.
 3. Pracę w przyjemnym środowisku : na terenach otwartych, wśród zieleni.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys, list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • kopia świadectwa potwierdzająca wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Oferty prosimy składać do dnia 23.10.2020 r.  z dopiskiem „Pomocnik kierowcy” na adres Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23.