2020-12-29 Przetarg

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 153 w miejscowości Goraj’’

 1. Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu Stajkowska 23 64-720 Lubasz tel. (67) 255 60 70 e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 2. Tryb postępowania:

  Przetarg nieograniczony – wartość szacunkowa nieprzekraczająca równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Nazwa zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 153 w miejscowości Goraj’’

  Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:

            – roboty ziemne – sieć kanalizacji sanitarnej,

            – roboty montażowe – rurociągi sanitarne.

  Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ i obejmuje także wszelkie prace nie określone wprost w tych dokumentach, lecz bez których nie można wykonać zamówienia.

 4.  

  Zamówienie należy wykonać najpóźniej w terminie do 30.04.2021 r. (termin maksymalny). Za skrócenie tego terminu oferta Wykonawcy otrzyma wyższą ocenę, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie XIII SIWZ.