2020-02-24 Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie: „Odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej Sławno-Dębe o długości 558,50 m”.

Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz

Zapytanie ofertowe – Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej Sławno – Dębe

  • Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

1) wypełniony Formularz Ofertowy – Zał. nr 1 do ZO,

2) podpisane oświadczenie Wykonawcy – Zał. nr 2 do ZO,

3) aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie,

  • Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.03. 2020 r. do godz. 10:00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2020 r. o godzinie 10:30.

W załączeniu:

  1. Formularz Oferty – Zał. nr 1
  2. Oświadczenie Wykonawcy – Zał. nr 2
  3. Wzór umowy – Zał. nr 3
  4. Dokumentacja techniczna – projekt zagospodarowania terenu